RESTAURERING

Hereid Hus AS, tidligere Byggmester Didrik Hereid AS har igjennom mange år opparbeidet en særlig kompetanse innen restaurering og vedlikehold av antikvariske bygninger. Herunder også fredete bygninger i samarbeid med Riksantikvaren. For dette arbeidet har firmaet mottatt flere priser blant annet Karmøy kommunes Byggeskikkpris 1996.


Huskeregler for bygningsvern

Antikvariske retningslinjer er utarbeidet for at vedlikehold, reparasjon skal følge visse normer som sikrer at de fleste bygningsdelene og bygningsdetaljene tas vare på og at eventuell tilbakeføring blir så korrekt som mulig. Mange gamle hus har råte- og fuktskader på det utvendige panelet, spesielt nederst på veggen og rundt vinduene. I en slik situasjon er det fristende å skifte hele veggen, men dette vil ikke være i tråd med det antikvariske prinsipp.


Riksantikvaren understreker følgende hovedregel:

En hovedregel er at en bør prøve å bevare mest mulig av husets opprinnelige og eldste bygningselementer, og dessuten foreta så lite forandringer som mulig. En vesentlig hensikt (…) må være å kunne overlevere til kommende generasjoner en bygning hvor flest mulig av de opprinnelige elementene er bevart.


Denne hovedregelen gjelder ikke bare for paneler men alle bygningsdetaljer. Det er utarbeidet huskeregler til hjelp for restaurering og rehabilitering.

Panel og listverk

Panelet skal være høvlet og man skal bruke den profileringen som har tilhørt huset – både på panel og listverk. Så mye som mulig av det originale panelet og listverket skal brukes. Nytt panel/listverk må være av samme type som det originale (dvs. gran eller furu). Bruk høvlet panel. Vannbord på taket skal være vinkelrett kuttet på bordretningen.

Av miljøhensyn anbefaler Sandnes kommune at impregnerte materialer ikke benyttes – selv om dette ikke er noe krav. Grunning og maling er i seg selv tilstrekkelig til å holde panelet intakt.

Belistning skal være av en type som det er tradisjonelle forbilder for, enten på huset eller på lignende hus fra samme tidsepoke i samme geografiske område.

Utvendig panel/listverk males i bygningens opprinnelige farger eller i farger som understreker områdets historiske karakter.

Vinduer

Primært anbefaler vi at gamle og originale vinduer skal repareres. Glassene skal være satt inn i kitt med gjennomgående sprosser. Vinduene skal i de fleste tilfeller være sidehengslet og vindusrammene skal ha hjørnebeslag. Det skal ikke være ventiler i selve vinduet eller rammen. Så mye som mulig av det originale vinduet skal brukes, eventuelt kan det monteres en ekstra vindusramme på innsiden for ekstra isolasjon («varevindu»).


Følgende prinsipper bør følges dersom vinduer må skiftes:

Kopiér de gamle vinduene som må skiftes i minste detalj.

Gjør ingen endringer i vinduets utseende uten klare og sikre holdepunkter i gamle kilder som f.eks. fotografier eller tegninger.

Behold vinduets opprinnelige form, og fall ikke for fristelsen til å sette inn «småruter» hvis huset ikke har hatt dette tidligere.

Ta av både utvendig og innvendig listverk forsiktig og sett dette tilbake på plass.

Behold uansett ett eller to gamle vinduer med listverk på den fasaden som ikke er så utsatt for vær og vind, gjerne til rom som ikke er så viktige. Dermed er originalen bevart og dokumentasjonen er i huset.

Bruk aldri falske sprosser utenpå vinduet. Falske sprosser er en dårlig teknisk løsning. Det er også estetisk uheldig og vil alltid virke som et gitter.


Dører

Så langt det er mulig skal de originale dørene brukes, eventuelt kan dørene lages i stilrett utføring om en ikke har tilstrekkelig dokumentasjon på originaldørene.

Taket

Taket og taktekkingen skal i utgangspunktet være i tråd med den tilbakeførte stilperioden for huset. Ved avslutning av taktekking mot gavler skal det brukes vindskier eller dekkbord av gammel type. Takpanner som ”bøyer seg over” gavlen tillates ikke.

Piper

Den vanligste feilen som blir gjort når piper mures om, er for det første at detaljene rasjonaliseres vekk, dernest at de mures for spinkle. Gamle piper var ofte omfangsrike. I dag kan vi mure dem slankere, men utseendemessig er det ikke alltid så vellykket. Ta hensyn til dette når du fornyer pipen på huset ditt. Pipa skal som regel være av tegl med krage på toppen.

Takrenner

Alle takrenner skal være i sink eller aluminium. Nedløpsrørene skal, der de skifter retning fra takraftet til husveggen, utformes med kne på tradisjonelt vis. Utkastet skal også ha samme konstruksjon.


Relevant litteratur

T.Drange, H.O. Aanensen og Jon Brænne

Gamle trehus. Historikk, reparasjon og vedlikehold. Universitetsforlaget, Oslo 1992

 

Christensen, Arne Lie

Den norske byggeskikken. Hus og bolig på landsbygda fra middelalderen til vår egen tid.

Pax, Oslo 1995

 

Sørby, Hild

Klar, ferdig hus! Norske ferdighus gjennom tidene. Ad Notam Gyldendal, Oslo 1992

 

Fortidsminneforeningen har gitt ut en serie hefter som gir råd og veiledning rettet mot eiere av bevaringsverdige bygninger. Heftene kan bestilles www.fortidsminneforeningen.no


Lenker

Riksantikvaren: www.riksantikvaren.no

Norsk institutt for kulturminneforskning www.niku.no

For råd, tips og gjenbruk: www.gamletrehus.no

Norsk kulturminneford: www.kulturminnefondet.no

 

r1   r2   r3   r5